Nhân viên kế toán

Mục đích công việc Triển khai các hoạt động kế toán, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật thuế và kế toán, quy định của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán, đảm bảo hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh. Các trách nhiệm thực thi chính 1. Đóng góp […]

Thăng hoa giá trị sống

Hơn 2 triệu căn nhà,
500 dự án trên toàn quốc